Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOOSSENS SPECIALS

ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Goossens Specials: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Drietorensweg 35, 8307PC te Ens, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82393796. 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Goossens Specials een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Partijen: Goossens Specials en de Consument gezamenlijk. 4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces op de Website tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan Goossens Specials zich jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van Producten. 5. Website: www.goossensspecials.nl. 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Goossens Specials aan de Consument te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, gereedschap, speelgoed en vervoersmiddelen. 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Goossens Specials, zoals geopenbaard op de Website, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. 2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Elk aanbod van Goossens Specials is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten. 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Goossens Specials dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Goossens Specials op de daartoe aangewezen wijze door de Consument is aanvaard. Vervolgens zal Goossens Specials de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Consument bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij: a) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; b) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. 3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail (info@goossensspecials.nl) of door gebruikmaking van het door Goossens Specials aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Goossens Specials. Zo spoedig mogelijk nadat Goossens Specials in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Goossens Specials de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen. 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen. 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Goossens Specials retourneren. 6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Goossens Specials is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling. 7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening. 9. Goossens Specials zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Goossens Specials zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Goossens Specials niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Goossens Specials aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN 1. De levering van de Producten vindt plaats op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Consument opgegeven afleveradres. 2. Goossens Specials behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen. 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen. 4. Goossens Specials spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Goossens Specials vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Goossens Specialsspant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Goossens Specials treedt niet eerder in dan nadat de Consument Goossens Specials Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Goossens Specials haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 6. Indien Goossens Specials als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT 1. Goossens Specials staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit). 2. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Goossens Specials is geklaagd. 3. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Goossens Specials toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Goossens Specials zijn uitgevoerd. 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Goossens Specials worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 1. Goossens Specials is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Goossens Specials of derden. 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien Goossens Specials bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten. 2. Betaling dient te geschieden op een van de door Goossens Specials aangewezen betaalmethoden en binnen de door Goossens Specials vermelde termijn of op het daartoe door Goossens Specials aangegeven moment. 3. In geval van vooruitbetaling is Goossens Specials niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Goossens Specials verschuldigde bedrag heeft voldaan. 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Goossens Specials kan worden toegerekend. 2. De aansprakelijkheid van Goossens Specials is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Goossens Specials betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De Consument vrijwaart Goossens Specials van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomstschade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Goossens Specials toerekenbaar is.

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, mondeling/telefonisch en vervolgens per e-mail (info@goossensspecials.nl) bevestigd te worden ingediend bij Goossens Specials. 2. Bij Goossens Specials ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 1. Alle door Goossens Specials aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van Goossens Specials totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen. 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten

ALGEMENE VOORWAARDEN GOOSSENS SPECIALS
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter
aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Goossens Specials: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan
Drietorensweg 35, 8307PC te Ens, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
82393796.
2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, met wie Goossens Specials een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten.
3. Partijen: Goossens Specials en de Consument gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces op de Website tussen Partijen tot stand
gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan Goossens Specials zich jegens de
Consument heeft verbonden tot de levering van Producten.
5. Website: www.goossensspecials.nl.
6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Goossens Specials aan de
Consument te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn,
gereedschap, speelgoed en vervoersmiddelen.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Goossens Specials,
zoals geopenbaard op de Website, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene
voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend
geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Goossens Specials is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van
voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.
2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Goossens Specials dat een
kennelijke fout of vergissing bevat.
3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat
het aanbod van Goossens Specials op de daartoe aangewezen wijze door de Consument
is aanvaard. Vervolgens zal Goossens Specials de bestelling, onverminderd het bepaalde
in lid 1, per e-mail aan de Consument bevestigen.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het
volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door
of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of
gedeeltelijk ontbinden.
2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de
levering is verbroken;
b) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens
krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen
toepassing vindt.
3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail
(info@goossensspecials.nl) of door gebruikmaking van het door Goossens Specials
aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Goossens
Specials. Zo spoedig mogelijk nadat Goossens Specials in kennis is gesteld van het
voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan
aan de voorwaarden van dit artikel, zal Goossens Specials de ontbinding van de
Overeenkomst per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de
te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten
slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken
van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts
mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten
onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan
Goossens Specials retourneren.
6. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die
het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is
toegestaan ingevolge lid 4. Goossens Specials is gerechtigd deze waardevermindering aan
de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te
verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
7. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat
de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van
retournering van de Producten voor zijn rekening.
9. Goossens Specials zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele
waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de
Producten door Goossens Specials zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is
aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten
aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan
komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald,
niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Goossens Specials niet verplicht de
bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere
wijze dan de door Goossens Specials aangeboden minst kostbare wijze van
standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN
1. De levering van de Producten vindt plaats op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en
wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Consument opgegeven
afleveradres.
2. Goossens Specials behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval
vangt de eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding
pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de
Consument in ontvangst is genomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op
het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
4. Goossens Specials spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na
te komen. Echter zijn alle door Goossens Specials vermelde leveringstermijnen uitsluitend
te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Goossens Specialsspant zich in geval
van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig
mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Goossens Specials treedt niet
eerder in dan nadat de Consument Goossens Specials Schriftelijk in gebreke heeft gesteld,
in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Goossens Specials
haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken
van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer
gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige
verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
6. Indien Goossens Specials als gevolg van een aan de Consument toerekenbare
omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere
afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT
1. Goossens Specials staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden
en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn
(conformiteit).
2. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met
het bestaan van een gebrek van een Product vervalt indien niet binnen twee maanden na
ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Goossens Specials is geklaagd.
3. Geen grond voor klachten en aanspraken op non-conformiteit, zijn gebreken van
Producten als gevolg van een na de levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van
een andere niet aan Goossens Specials toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt
niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke
slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of
onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten,
waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming
van Goossens Specials zijn uitgevoerd.
4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande
Schriftelijke toestemming van Goossens Specials worden geretourneerd.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. Goossens Specials is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid
die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht
wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen,
transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige
overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of
in apparatuur of programmatuur van Goossens Specials of derden.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk
maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Goossens Specials bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan
haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte,
respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te
brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en
eventuele bezorgkosten.
2. Betaling dient te geschieden op een van de door Goossens Specials aangewezen
betaalmethoden en binnen de door Goossens Specials vermelde termijn of op het daartoe
door Goossens Specials aangegeven moment.
3. In geval van vooruitbetaling is Goossens Specials niet eerder gehouden uitvoering te geven
aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door
hem aan Goossens Specials verschuldigde bedrag heeft voldaan.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument,
over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt
ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van
de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de
door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door
een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet
of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan
Goossens Specials kan worden toegerekend.
2. De aansprakelijkheid van Goossens Specials is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde
van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid van Goossens Specials betrekking heeft, met dien verstande dat deze
beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
3. De Consument vrijwaart Goossens Specials van eventuele aanspraken van derden die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomstschade lijden en waarvan de oorzaak aan
anderen dan Goossens Specials toerekenbaar is.
ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven, mondeling/telefonisch en vervolgens per e-mail
(info@goossensspecials.nl) bevestigd te worden ingediend bij Goossens Specials.
2. Bij Goossens Specials ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen
na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd
vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een
ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan
de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform
(ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
1. Alle door Goossens Specials aan de Consument geleverde Producten blijven eigendom van
Goossens Specials totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is
nagekomen.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal
hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 Goossens-specials | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel